Persian Papers in Conference
 1. ملیحه معصومی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد حسین احمدزاده , ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی دشت جیم آباد- تقی آباد واقع در جنوب مشهد، جهت مصارف شرب و صنعتی , اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
 2. حلیمه السادات سجادی زاده , محمد حسین احمدزاده , الهه کفشدارگوهرشادی , تاثیر نوع حلال و پراکنده ساز بر لایه نشانی الکتروفورتیکی TiO2 برای تهیه فوتوالکترود در سلول های خورشیدی , هفتمین سلول های خورشیدی نانوساختاری , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
 3. ملیحه معصومی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد حسین احمدزاده , تاثیر ژئومورفیک آبرفت‌های کواترنری برکیفیت آب‌های زیرزمینی دشت جیم‌آباد-تقی‌آباد (خراسان رضوی) , پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 4. نرگس مرادی خیبری , محمد حسین احمدزاده , استخراج لیپید از ریزجلبک کلرلاولگاریس با استفاده از سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید به منظور تولید بیودیزل , ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 5. مریم داوردوست منش , محمد حسین احمدزاده , فریبا باقری بجستانی , نسرین مشتاقی , تولید انرژی از زیتوده جلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از فاضلاب دامی به عنوان محیط کشت , ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 6. ندا قطبی مقدم , محمد حسین احمدزاده , تولید بیودیزل همزمان با حذف آلاینده¬های ناشی از احتراق گاز طبیعی توسط ریزجلبک سندسموس آبلیکوس , ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 7. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , میکسوتروفی، رویکردی برای بهبود کمیت و کیفیت لیپید حاصل از جلبک سبز تتراسلمیس به عنوان منبع تولید بیودیزل , رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی - ایتک , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 8. زهرا لاری , لیلی اکبرزاده , محمد فارسی , محمد حسین احمدزاده , امین میرشمسی کاخکی , مقایسه میزان لیپید و پروفایل اسیدهای چرب جلبک Chlorella vulgaris و Tetraselmis sp به منظور کاربرد در تولید بیودیزل , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 9. زهرا لاری , محمد حسین احمدزاده , پروانه ابریشم چی , ندا سلطانی , مریم وارسته کجوریان , تاثیرکمبود نیتروژن بر انباشتگی نشاسته و لیپید در جلبک سبز Tetraselmis sp. با استفاده از سیستم کشت دو مرحله ای , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 10. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , مریم وارسته کجوریان , بررسی تاثیر نوع محیط کشت برمقدار و بهره وری لیپید جلبک سبز Tetraselmis sp. به عنوان منبع تولید بیودیزل , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 11. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , . مقایسه برخی روش های شکست دیواره سلولی در جلبک سبز .Tetraselmis sp , دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
 12. زهرا لاری , محمد حسین احمدزاده , پروانه ابریشم چی , ندا سلطانی , . بهینه سازی استخراج لیپید از جلبک سبز .Tetraselmis sp , دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
 13. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , بررسی تاثیر غلظت های مخلف گلوکز بر میزان برخی متابولیت های جلبک سبز Tetraselmis sp به منظور کاربرد در آبزی پروری , همایش جانور شناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸
Papers in Conference
 1. salehe ganjali , Hossein Ahmadzadeh , Farajollah Shahriari Ahmadi , برآورد تولید بیواتانول از طریق سنجش میزان تولید کربوهیدرات و نشاسته در پنج گونه ریزجلبک آب شور , ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , 2017-02-21
 2. Hossein Ahmadzadeh , Algae-based wastewater treatment for biofuel production: Processes, species and extraction methods , 2nd International Congress and Expo on Biofuels & Bioenergy , 2016-08-29
 3. shabnam Naderi Bovanlo , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Hossein Ahmadzadeh , Thermodynamic Properties of CO2 and 2-Amino-2-methyl-1-propanol, an Efficient Absorbent for CO2, using GMA Equation of State , هجدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران , 2016-03-05
 4. Ali Farzaneh , Nasser Saghatoleslami , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Hussein Gharibi , Hossein Ahmadzadeh , Effect of caustic treatment of reduced graphene oxide on its structure and performance toward ORR , 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran University of Tarbiat Modares 18-19 Nov, 2015 , 2015-11-18
 5. Ali Farzaneh , Nasser Saghatoleslami , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Hossein Gharibi , Hossein Ahmadzadeh , Potential application of nitrogen-doped graphene nanosheets as an efficient cathode electrocatalyst in alkaline PDMFC , 11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran University of Tarbiat Modares 18-19 Nov, 2015 , 2015-11-18
 6. Hamid R. Pourianfar , Sharare Rezaeian , Javad Janpoor1 , Hossein Ahmadzadeh , خواص سمیت سلولی و آنالیز شیمیایی عصاره و فرکشن هایی از قارچ خوراکی دکمه ای , اولیـن کنگـره بین المـللی طب مکمـل و جـایگزین , 2015-10-07
 7. Hossein Ahmadzadeh , Counting the molecules; Bioanalytical Chemistry and early disease diagnosis , 17th Iranian Chemistry Congress , 2014-09-01
 8. Hossein Ahmadzadeh , سوخت های بیولوژیک و تجدیدپذیر در ایران و جهان , دومین همایش فن‌اوری های نوین انرژی , 2014-06-19
 9. Elaheh Kafshdare Goharshadi , mina matin fard , Hossein Ahmadzadeh , Mahboobeh Hadadian , Adsorption of Ni (ii) from aqueous solutions using graphene nanosheets and graphene-zinc oxide nanocomposite: thermodynamic and kinetic studies , 3rd ScienceOne Conference on Environmental Sciences , 2014-01-21
 10. Mohammadjavad Raeisossadati , Hossein Ahmadzadeh , Carbon dioxide bioremediation by Chlorella vulgaris Mohamad Javad , 6th Iranian National Seminar of C hemistry and the Environment , 2013-10-29
 11. Amin Keivan Zeraatkar , Mahmod CHamsaz , Hossein Ahmadzadeh , Bioremoval of Nickel(ІІ) from aqueous solution using Chlorella vulgaris , 6th Iranian National Seminar of C hemistry and the Environment , 2013-10-29
 12. mahboobe taziki , Mohammad Yazdanbakhsh , Hossein Ahmadzadeh , Nitrate bioremediation by Chlorella vulgaris , 6 t h Iranian National Seminar of C hemistry and the Environment , 2013-10-29
 13. Hossein Ahmadzadeh , Chemical Industries, Sustainable Energy and Algae Global Economy , The 16 th Iranian Chemistry Congress , 2013-09-07
 14. Hossein Ahmadzadeh , From Organisms to Instrumental Analysis: Cells and Cellular Components to Instrument , 19thIranian Conference of Analytical Chemistry , 2013-02-26
 15. Hossein Ahmadzadeh , Analysis of Mitochondria Sampled from Longitudinal Muscle Fiber Cross Sections , World Congress Gene 2009 , 2007-12-01
Persian Papers in Journal
Papers in Journal

 1. Mahboobeh Hadadian , Elaheh Kafshdare Goharshadi , mina matin fard , Hossein Ahmadzadeh , Synergistic effect of graphene nanosheets and zinc oxide nanoparticles for effective adsorption of Ni (II) ions from aqueous solutions , EN , Applied Physics A: Materials Science and Processing , Volume ( 124 ) , 2018-2, Pages 239-249
 2. Narges Moradi Kheibari , Hossein Ahmadzadeh , Supercritical carbon dioxide extraction and analysis of lipids from Chlorella vulgaris using gas chromatography , EN , Journal of the Iranian Chemical Society , Volume ( 14 ) , 2017-10, Pages 2427-2436
 3. fariba bagheri bajestani , Nasrin Moshtaghi , Hossein Ahmadzadeh , F.Talebi , Using of Chlorella vulgaris for livestock wastewater treatment and the expression of NR gene , EN , Journal of Global Pharma Technology , Volume ( 12 ) , 2017-9, Pages 278-289
 4. marjan moghaiedi , Elaheh Kafshdare Goharshadi , K. Ghazvini , Hossein Ahmadzadeh , L. Ranjbaran , R. Masoudi , R.Ludwig , Kinetics and mechanism of antibacterial activity and cytotoxicity of Ag-RGO nanocomposite , EN , Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , Volume ( 159 ) , 2017-8, Pages 366-374
 5. shabnam Naderi Bovanlo , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Hossein Ahmadzadeh , Application of GMA Equation of State to Study Thermodynamic Properties of 2- Amino-2-methyl-1-propanol as an Efficient Absorbent for CO2 , EN , Physical Chemistry Research , Volume ( 5 ) , 2017-6, Pages 317-328
 6. Narges Moradi Kheibari , Hossein Ahmadzadeh , M. Hosseini , Use of solvent mixtures for total lipid extraction of Chlorella vulgaris and gas chromatography FAME analysis , EN , Bioprocess and Biosystems Engineering , Volume ( 40 ) , 2017-6, Pages 1363-1373
 7. marjan moghaiedi , Hossein Ahmadzadeh , K. Ghazvini , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Neglected antibacterial activity of ethylene glycol as a common solvent , EN , Micobial Pathogenesis , Volume ( 107 ) , 2017-4, Pages 457-461
 8. marjan moghaiedi , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Kiarash Ghazvini , Hossein Ahmadzadeh , Ralf Ludwig , Majid Namayandeh-Jorabchi , Improving antibacterial activity of phosphomolybdic acid using graphene , EN , Materials Chemistry and Physics , Volume ( 188 ) , 2017-1, Pages 58-67
 9. Ali Farzaneh , Nasser Saghatoleslami , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Hossein Gharibi , Hossein Ahmadzadeh , 3D mesoporous nitrogen-doped reduced graphene oxide as an efficient metal-free electrocatalyst for oxygen reduction reaction in alkaline fuel cells: Role of p and lone pair electrons , EN , Electrochimica Acta , Volume ( 222 ) , 2016-11, Pages 608-618
 10. zahra lari , Narges Moradi Kheibari , Hossein Ahmadzadeh , Parvaneh Abrishamchi , Navid Reza Moheimani , Marcia A. Murry , Bioprocess engineering of microalgae to optimize lipid production through nutrient management , EN , Journal of Applied Phycology , 2016-6
 11. mahboobe taziki , Hossein Ahmadzadeh , Marcia A. Murry , Growth of Chlorella vulgaris in High Concentrations of Nitrate and Nitrite for Wastewater Treatment , EN , Current Biotechnology , Volume ( 4 ) , 2015-12, Pages 441-447
 12. mahboobe taziki , Hossein Ahmadzadeh , Marcia A. Murry , Stephen R. Lyon , Nitrate and Nitrite Removal from Wastewater Using Algae , EN , Current Biotechnology , Volume ( 4 ) , 2015-12, Pages 426-440
 13. Mohammad Zarei , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Hossein Ahmadzadeh , Sara Samiee , Improvement of heat dissipation in agarose gel electrophoresis by metal oxide nanoparticles , EN , RSC Advances , Volume ( 5 ) , 2015-10, Pages 88655-88665
 14. Mohammad Zarei , Hossein Ahmadzadeh , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Ali Farzaneh , Graphitic carbon nitride embedded hydrogels for enhanced gel electrophoresis , EN , Analytica Chimica Acta , Volume ( 887 ) , 2015-8, Pages 245-252
 15. Mohammad Zarei , Hossein Ahmadzadeh , Elaheh Kafshdare Goharshadi , Embedded ceria nanoparticles in gel improve electrophoretic separation: a preliminary demonstration , EN , Analyst , Volume ( 140 ) , 2015-6, Pages 4434-4444
 16. Mohammadjavad Raeisossadati , Hossein Ahmadzadeh , M.P.McHenry , N.R. Moheimani , CO2 bioremediation by microalgae in photobioreactors: Impacts of biomass and CO2 concentrations, light, and temperature , EN , Algal Research , Volume ( 6 ) , 2014-8, Pages 78-85
 17. Elaheh Kafshdare Goharshadi , Hossein Ahmadzadeh , Sara Samiee , Mahboobeh Hadadian , Nanofluids for Heat Transfer Enhancement-A Review , EN , Physical Chemistry Research , Volume ( 1 ) , 2013-6, Pages 1-33
 18. Hossein Ahmadzadeh , Revisiting Electroosmotic Flow: An Important Parameter Affecting Separation in Capillary and Microchip Electrophoresis , EN , Chemical Engineering Communications , Volume ( 195 ) , 2008-1, Pages 1-18
 19. Hossein Ahmadzadeh , Analysis of mitochondria isolated from single cells , EN , Analytical and Bioanalytical Chemistry , Volume ( 387 ) , 2007-1, Pages 107-118
 20. Hossein Ahmadzadeh , On the possibility of applying noncovalent dyes for protein labeling in isoelectric focusing , EN , Analytical Biochemistry , Volume ( 350 ) , 2006-1, Pages 263-267
 21. Hossein Ahmadzadeh , Journal of Gerontology: BIOLOGICAL SCIENCES Copyright 2006 by The Gerontological Society of America 2006, Vol. 61A, No. 12, 1211–1218 , EN , Journals of Gerontology Series A: Biological and Medical Sciences , Volume ( 61 ) , 2006-1, Pages 1211-1218
 22. Hossein Ahmadzadeh , LaDora V. Thompson , Edgar A. Arriaga , On-column labeling for capillary electrophoretic analysis of individual mitochondria directly sampled from tissue cross sections , EN , Analytical and Bioanalytical Chemistry , Volume ( 384 ) , 2006-1, Pages 169-174
 23. Hossein Ahmadzadeh , Automated analysis of individual particles using a commercial capillary electrophoresis system , EN , Journal of Chromatography A , Volume ( 107 ) , 2005-1, Pages 107-114
 24. Karen J. Olson , Hossein Ahmadzadeh , Edgar A. Arriaga , Within the cell: analytical techniques for subcellular analysis , EN , Analytical and Bioanalytical Chemistry , Volume ( 382 ) , 2005-1, Pages 906-917
 25. Hossein Ahmadzadeh , Direct Sampling from Muscle Cross Sections for Electrophoretic Analysis of Individual Mitochondria , EN , Analytical Chemistry , Volume ( 76 ) , 2004-1, Pages 315-321
 26. Hossein Ahmadzadeh , Single-Cell Analysis by Chemical Cytometry Combined with Fluorescence Microscopy , EN , Instrumentation Science & Technology , Volume ( 32 ) , 2004-1, Pages 31-41
 27. Hossein Ahmadzadeh , Sergey N. Krylov , Asymmetry between Sister Cells in a Cancer Cell Line Revealed by Chemical Cytometry , EN , Analytical Chemistry , Volume ( 76 ) , 2004-1, Pages 3864-3867
 28. Alexander V. Stoyanov , Hossein Ahmadzadeh , Sergey N. Krylov , H eterogeneity of protein labeling with a fluorogenic reagent, 3-(2-furoyl)quinoline-2-carboxaldehyde , EN , Journal Chromatography B , Volume ( 780 ) , 2002-3, Pages 283-287
 29. Hossein Ahmadzadeh , Determination of Properties of Individual Liposomes by Capillary Electrophoresis with Postcolumn Laser-Induced Fluorescence Detection , EN , Analytical Chemistry , Volume ( 73 ) , 2001-1, Pages 1855-1861
 30. Zhili Huang , Joshua C. Sanders , Celeste Dunsmor , Hossein Ahmadzadeh , James P. Landers , A method for UV-bonding in the fabrication of glass electrophoretic microchips , EN , Electrophoresis , Volume ( 22 ) , 2001-1, Pages 3924-3929
 31. Hossein Ahmadzadeh , A multiple-capillary electrophoresis system for smallscale DNA sequencing and analysis , EN , Nucleic Acids Research , Volume ( 27 ) , 1999-12, Pages 1-7
 32. Hossein Ahmadzadeh , Sodium dodecyl sulfate-capillary electrophoresis of proteins in a sieving matrix utilizing two-spectral channel laser-induced fluorescence detection , EN , Electrophoresis , Volume ( 19 ) , 1998-4, Pages 2175-2178
 33. Hossein Ahmadzadeh , Surface modification based on Si-0 and Si-C sublayers and a series of N-substituted acrylamide top-layers for capillary electrophoresis , EN , Electrophoresis , Volume ( 19 ) , 1998-1, Pages 1677-1682
 34. Hossein Ahmadzadeh , Picomolar Assay of Native Proteins by Capillary Electrophoresis Precolumn Labeling, Submicellar Separation, and Laser-Induced Fluorescence Detection , EN , Analytical Chemistry , Volume ( 69 ) , 1997-1, Pages 3015-3021
 35. Hossein Ahmadzadeh , Pseudo-coulometric loading in capillary electrophoresis DNA sequencing , EN , Journal of Chromatography A , Volume ( 744 ) , 1996-1, Pages 325-331
 36. Hossein Ahmadzadeh , A. Safavi , A. Massoumi , Spectrophotometric Determination of Osmium (VIII) WITH 1-HYDROXY 2- PYRIDINE - THIONE (SODIUM SALT) AS A REAGENT , EN , Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran , Volume ( 1 ) , 1990-7, Pages 266-269