1. ملیحه معصومی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد حسین احمدزاده , ارزیابی زیست محیطی منابع آب زیرزمینی دشت جیم آباد- تقی آباد واقع در جنوب مشهد، جهت مصارف شرب و صنعتی , اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست محیطی و مدیریتی , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۳
 2. حلیمه السادات سجادی زاده , محمد حسین احمدزاده , الهه کفشدارگوهرشادی , تاثیر نوع حلال و پراکنده ساز بر لایه نشانی الکتروفورتیکی TiO2 برای تهیه فوتوالکترود در سلول های خورشیدی , هفتمین سلول های خورشیدی نانوساختاری , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
 3. ملیحه معصومی , محمدحسین محمودی قرائی , محمد حسین احمدزاده , تاثیر ژئومورفیک آبرفت‌های کواترنری برکیفیت آب‌های زیرزمینی دشت جیم‌آباد-تقی‌آباد (خراسان رضوی) , پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی (ژئومورفولوژی و چالش های محیطی) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 4. نرگس مرادی خیبری , محمد حسین احمدزاده , استخراج لیپید از ریزجلبک کلرلاولگاریس با استفاده از سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید به منظور تولید بیودیزل , ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 5. ندا قطبی مقدم , محمد حسین احمدزاده , تولید بیودیزل همزمان با حذف آلاینده¬های ناشی از احتراق گاز طبیعی توسط ریزجلبک سندسموس آبلیکوس , ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 6. مریم داوردوست منش , محمد حسین احمدزاده , فریبا باقری بجستانی , نسرین مشتاقی , تولید انرژی از زیتوده جلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از فاضلاب دامی به عنوان محیط کشت , ششمین کنفرانس بین المللی ایتک (رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 7. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , میکسوتروفی، رویکردی برای بهبود کمیت و کیفیت لیپید حاصل از جلبک سبز تتراسلمیس به عنوان منبع تولید بیودیزل , رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی - ایتک , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
 8. زهرا لاری , لیلی اکبرزاده , محمد فارسی , محمد حسین احمدزاده , امین میرشمسی کاخکی , مقایسه میزان لیپید و پروفایل اسیدهای چرب جلبک Chlorella vulgaris و Tetraselmis sp به منظور کاربرد در تولید بیودیزل , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 9. زهرا لاری , محمد حسین احمدزاده , پروانه ابریشم چی , ندا سلطانی , مریم وارسته کجوریان , تاثیرکمبود نیتروژن بر انباشتگی نشاسته و لیپید در جلبک سبز Tetraselmis sp. با استفاده از سیستم کشت دو مرحله ای , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 10. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , مریم وارسته کجوریان , بررسی تاثیر نوع محیط کشت برمقدار و بهره وری لیپید جلبک سبز Tetraselmis sp. به عنوان منبع تولید بیودیزل , کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
 11. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , . مقایسه برخی روش های شکست دیواره سلولی در جلبک سبز .Tetraselmis sp , دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
 12. زهرا لاری , محمد حسین احمدزاده , پروانه ابریشم چی , ندا سلطانی , . بهینه سازی استخراج لیپید از جلبک سبز .Tetraselmis sp , دومین کنگره ملی سیتوتکنولوژی و کاربردھای آن , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
 13. زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی , بررسی تاثیر غلظت های مخلف گلوکز بر میزان برخی متابولیت های جلبک سبز Tetraselmis sp به منظور کاربرد در آبزی پروری , همایش جانور شناسی کاربردی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۸